Procedury postępowania w czasie egzaminów zewnętrznych

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W CZASIE EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

16, 17, 18 czerwca 2020r.

 

 

Na egzamin przyjść może tylko osoba zdrowa,

 dotyczy to zarówno uczniów jak i członków komisji 

 

 1. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 3. Przybywający na egzamin uczniowie i rodzice zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od siebie, gdy przebywają na terenie wokół szkoły.
 4. Uczniowie do szkoły wchodzą pojedynczo, w odstępach 1 minuty, mają obowiązek zakrycia ust i nosa.
 5. Po wejściu do szkoły zdającym zostanie zmierzona temperatura 
 6. Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły zgody rodzica/prawnego opiekuna na mierzenie temperatury. Formularz zgody jest do pobrania na stronie internetowej szkoły: zygry.edu pl; w przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentu rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do kontaktu z dyrektorem szkoły w dniach 8 – 10 czerwca i do podpisania zgody przygotowanej przez dyrektora.
 7. W czasie przebywania w szkole i na terenie wokół szkoły, uczniowie zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od siebie.
 8. Zdający nie mogą wnieść na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 9. Na egzaminie uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  Jeśli zdający skorzystają z długopisów zapewnionych przez szkołę, zostaną one każdorazowo zdezynfekowane.
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Zdający może przynieść własną butelkę wody; w czasie egzaminu musi postawić ją przy nodze stolika.
 11. Przedstawiciel zdających wraz z członkami komisji udaje się do gabinetu dyrektora w celu odebrania materiałów egzaminacyjnych.
 12. Przed salą egzaminacyjną zdający ustawiają się w kolejności alfabetycznej, zachowując odległość co najmniej 1,5 metra oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Członek komisji losuje numery stolików i odczytuje numer stolika, następnie uczeń zajmuje stolik oznaczony wylosowanym numerem.
 14. W czasie rozdawania materiałów, wpisywania danych do arkuszy egzaminacyjnych zarówno zdający jak i członkowie komisji mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 15. Każdorazowo podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej członkowie komisji i obserwatorzy mają obowiązek zakrywania nosa i ust.
 16. W czasie trwania egzaminu zdający i członkowie komisji nie muszą zakrywać ust i nosa.
 17. Obowiązek zakrywania ust i nosa ma zdający, który wychodzi do toalety w tracie egzaminu oraz kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym; w ciągu ostatnich 15 minut uczniowie nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 19. Zdający nie mogą tworzyć grup przed szkołą i salą egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu; zawsze muszą zachować bezpieczną odległość między sobą, co najmniej 1,5 metra.
 20. Uczniowie po zakończonym egzaminie mogą czekać na przybycie rodziców, w zależności od warunków atmosferycznych, przed szkołą lub w budynku szkoły. Zawsze zobowiązania są do zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od siebie oraz zakrywania ust i nosa.

 

Szkoła przed i w sali egzaminacyjnej zapewnia środki do dezynfekcji rąk. Członkowie komisji i obserwatorzy zobowiązani są do założenia rękawiczek.

 

Drzwi do szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, aby uniknąć dotykania klamek i uchwytów przez zdających i członków komisji. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i braku możliwości otwarcia drzwi, klamki i uchwyty będą regularnie dezynfekowane.

 

Podłoga oraz stoliki i krzesła na sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po egzaminie ósmoklasisty. 

 

W przypadku zaobserwowania u ucznia lub członka komisji objawów chorobowych zostaną wdrożone Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach.

 
 
nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)