Informacje dot. przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

 

Przed Wami pierwszy, poważny egzamin. W tym trudnym czasie musimy zadbać, żeby przebiegł on bezpiecznie.

W związku z tym proszę, żebyście zapoznali się z wytycznymi obowiązującymi wszystkich przystępujących do egzaminu.

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa
 • na egzamin nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w jednym domu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
 • rodzic/ prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem do szkoły
 • uczeń nie może wnieść do szkoły zbędnych rzeczy, np. książek, maskotek, telefonu komórkowego
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów do pisania, linijki
 • zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających 
 • szkoła nie zapewnia wody do picia
 • każdy uczeń może przynieść własną butelkę wody
 • na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków
 • czekając na wejście do szkoły/ sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp – co najmniej 1,5 m – zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą
 • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
 • zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły, także po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających 
 • na sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy:

- podchodzi do niego nauczyciel
- wychodzi do toalety
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 • zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu
 • zdający, którzy ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, a jeśli nie mogą korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali
 • zdający nie mogą tworzyć grup przed szkołą i salą egzaminacyjną oraz po zakończeniu egzaminu; zawsze muszą zachować bezpieczną odległość między sobą, co najmniej 1,5 metra
 • zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym; w ciągu ostatnich 15 minut uczniowie nie opuszczają sali egzaminacyjnej

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach
Katarzyna Nastarowicz


 


nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)